Loading...

link-e-cozum-banner

btn-brosur Tr

 G.İ.B. tarafından, Link Bilgisayar’ın Yeni Nesil, Güneş Sistemi ve Platform Bağımsız yazılımları e-Defter uygulamasına uyumlu yazılım onayı almıştır.

e-Defter Nedir?
- Şekil hükümlerinden bağımsız,
- Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa uyumlu,
- Tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan,
- Elektronik kayıtlar bütünüdür.
Hangi defterler?
- Yevmiye
- Kebir (Büyük Defter)
Yasal Dayanaklar
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
- 13/12/2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği
Şartlar
- e-Fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olunması ,
- Mali Mührün temin edilmiş olması,
- e-Defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılım olması.
Zorunlu Uygulamaya Geçiş Tarihi
- 1 Ocak 2015
Zorunlu olmasına rağmen e-defter tutulmaması
- Defter hiç tutulmamış sayılır
- Re’sen takdir
Zorunluluk Kapsamındakiler ve Kritik Sektörler
- 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ve 2011 yılında bunlardan mal alan ve 2011 Brüt satış hasılatı 25 Milyon TL’nin üzerinde olanlar,
- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu III Nolu listesindeki malları üreten veya ithal edenler ve 2011 yılında bunlardan mal alan ve 2011 Brüt satış hasılatı 10 Milyon TL’nin üzerinde olanlar.

e-defter-is-surecleri

e-defter-kazanimlari

e-Fatura Başvuru Süreçleri ve Uygulamaya Başlama Tarihleri

 
 

421 Sayılı VUK kapsamında zorunlu olarak Elektronik Fatura kesmek zorunda olan mükellefler başvurularını iki şekilde yapabilirler;

a.Posta yoluyla 

a.1. Aşağıdaki belgeleri hazırlayarak;

Gelir İdaresi Başkanlığı
Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı(I)
İlkadım Cad. 06450 Dikmen/ANKARA" adresine göndermeleri gerekmektedir.

 • Yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmış "e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi"
             http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/e-FaturaBasvuruFormuVeTaahhutnamesi.pdf
 • Yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmış "Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi" 
             http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/ElektronikMaliMuhurSertifikaSahibiTaahhutnamesi.pdf
 • Şirket kuruluş sözleşmesi Ticaret Sicil Gazetesinde 01.10.2003 tarihinden önce yayımlanmış ise ilgili ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi, (Sonradan unvan değişikliği yapılması halinde en son unvanın ilan edildiği ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi
 • Başvuru formuna tüzel kişi mükelleflerin adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren noter onaylı imza sirküleri örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi.

a.2. Başvurusu kabul edilenlere; 
 • Mali Mühür sertifikalarını TÜBİTAK-UEKAE Kamu Sertifikasyon Merkezinden temini işlemlerine başlayabilecekleri bilgisi verilir.
 • Bedeli KAMU SM hesabına yatırılan sertifikalar KAMU SM tarafından başvuru sahibi tüzel kişilere teslim edilir.

b.Elektronik ortamda 

Elektronik ortamdan başvuracak olanlar https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/mm.go linkinden veya G.İ.B.’lığı e-Fatura web başvuru başlığı altında “Elektronik Başvuru için Tıklayınız” linkine tıklayarak başvuru sayfalarına erişebilirler.

Elektronik başvurunun nasıl yapılacağı Elektronik Başvuru Rehberinde detaylı olarak açıklanmıştır. 
http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/ElektronikBasvuruRehberi.pdf 

c. Başvuruda dikkat edilmesi gerekenler

Posta yoluyla veya elektronik olarak doldurulan başvuru formalarında “Başvuru Yöntemi” sorusunda aşağıdaki seçeneklerden birini seçmelisiniz;


GİB Portal


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından "www.efatura.gov.tr" internet adresinden ücretsiz olarak sunulan bir e-fatura uygulaması hizmetidir. e-Fatura Uygulamasını entegrasyon yolu ile kullanma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Az sayıda fatura kesen mükellefler için uygun olan Portal, e-Fatura Uygulamasına ait temel fonksiyonları bünyesinde barındıran bir web uygulamasıdır. Az sayıda e-fatura kesecek mükellefler tarafından tercih edilmelidir.

KamuSM tarafından mali mühür sertifikası ve şifreleri teslim edilen mükelleflerin portal hesapları aktive edilir. 


Entegrasyon

Entegrasyonu Yöntemi, kendilerine ait bilgi işlem sistemini Başkanlığın sistemine entegre ederek 7/24 kesintisiz bağlantı sağlayabilecek mükelleflerin kullanabilmeleri amacıyla geliştirilmiştir.

Mükellefler başvuru dilekçesinde belirtmek şartıyla, entegrasyon çalışmaları tamamlanana kadar Portal hesaplarının kapatılması talep edebilirler. Bu süre hiçbir hal ve koşulda 421 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen 31.12.2013 tarihini geçemez. Bu tarihe kadar entegrasyonunu tamamlayamayan mükelleflerin faturalarını GİB Portal üzerinden düzenlemeleri zorunludur.

e-Fatura uygulamasına başvuru yaptıktan ve TÜBİTAK - KamuSM tarafından mali mühür sertifikası ve şifreleri teslim edildikten sonra mükellefler Entegrasyon İşlemleri bölümünden BİS Raporu ve test tanım formunu elektronik ortamda doldurarak göndeririler.

Özel Entegrasyon (Özel Entegratör)

Kendilerine ait bilgi işlem alt yapısı yetersiz olan ve çok sayıda fatura düzenleyen mükellefler, teknik yeterliliğe sahip bir özel entegratörün bilgi işlem sistemi vasıtasıyla elektronik fatura gönderip alabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan özel entegrasyon izni almış olan kurumların listesine http://www.efatura.gov.tr/efaturaozelentegratorlerlistesi.html linkinden ulaşılabilir.

e-Fatura uygulamasına başvuru yaptıktan ve TÜBİTAK - KamuSM tarafından mali mühür sertifikası ve şifreleri teslim edilen mükellefler G.İB.’ndan izin almıuş kurumlardan birine başvuru yaparak e-Fatura uygulamasına dahil olabilir. 

31.12.2013 tarihine kadar herhangi bir özel entegratör aracılığıyla kullanıcı hesabı e-Fatura Uygulamasına tanımlanmamış mükelleflerin 31.12.2013 tarihi itibariyle portal hesapları aktive edilir.

 
 

Link e-Defter Uygulamaları

Broşür İndir
 

Link e-Defter Uygulamaları ile “Yevmiye Defteri”  ve “Defter-i Kebir” belgeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak hazırlanır ve beratları elektronik ortamda  GİB'e gönderilir.

 • LİNK e-Defter uygulamaları ERP bağımsız yapısı ile farklı muhasebe yazılımlarının e-Defterini oluşturabilir.
 • Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir’i, GiB’in belirlediği standartlarda hazırlar, ilgili berat dosyalarını elektronik olarak GiB’e güvenli bir şekilde iletir.
 • Deneyimli uzman kadrosu ile etkin ve hızlı uyarlama yapılır.
 • Milyonlarca satırdan oluşan e-Defterlerin kısa sürede hazırlanması ve beratların GİB’e aktarılması konusunda uzmandır.
 • Dağıtım Kanalı ve iş ortaklarından oluşan yaygın destek ağı ile her zaman yanınızdadır.

Link Güneş Sistemi e-Defter
Link Güneş Sistemi, orta ve büyük ölçekli kurumların finans, üretim, satış, satın alma, planlama ve benzeri tüm iş süreçlerini bir bütün olarak ele alan Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımıdır. Üretim, ticaret, sağlık, inşaat, turizm, lojistik ve akla gelebilecek tüm sektörlerdeki ihtiyaçlara göre hazırlanmış sektör bağımsız bir üründür. 

Yeni Nesil e-Defter
Kobilerin Yazılım Dostu…
Link Bilgisayar’ın küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için geliştirdiği yeni teknolojik ürünü Yeni Nesil Yönetim Sistemi, işletmelerin iş süreçlerini minumuma indirir. Kullanımı kolay, kapsamlı ve hızlı olan Yeni Nesil Yönetim Sistemi, kullanıcılara zamandan ve emekten tasarruf yapabilmelerini sağlamaktadır. 

Platform Bağımsız Link e-Defter

Link e-Defter Platform Bağımsız Uygulaması, mükelleflerin kendi bünyelerinde kullanmış oldukları programları ne olursa olsun en güvenli biçimde elektronik defterlerini oluşturabilmelerini sağlamaktadır.


3 farklı yöntemle oluşturulabiliyor

Mükellefler, kullanılan muhasebe yazılımından bağımsız olarak çalışan Platform Bağımsız Link e-Defter ile kendi lokasyonundan dışarıya hiçbir veri aktarmadan elektronik defterlerini oluşturabilir.

 Link Bilgisayar, farklı bir muhasebe programı kullanan mükelleflerin elektronik defterlerini;

 • Web Servisleri aracılığı ile,
 • Direkt MS SQL veritabanına verileri yazarak,
 • XML, CSV, XLS formatında belirtilen şablonlar kullanılarak üç farklı yöntem yoluyla oluşturabilmelerini sağlamaktadır.